top of page
Search
  • Writer's pictureเฮียหมา

สถิติเลขท้ายสองตัวที่ออกบ่อยสุดและที่ยังไม่ออกเลยเลขท้าย 2 ตัวที่ออกรางวัลบ่อยที่สุดในรอบ 15 ปี มีดังต่อไปนี้

- เลขท้าย 2 ตัว ที่ออก 9 ครั้ง 79

- เลขท้าย 2 ตัว ที่ออก 8 ครั้ง 85

- เลขท้าย 2 ตัว ที่ออก 7 ครั้ง 05, 26, 81, 98 - เลขท้าย 2 ตัว ที่ออก 6 ครั้ง 25, 35, 44, 62, 65, 69, 86, 95 - เลขท้าย 2 ตัว ที่ออก 5 ครั้ง 02, 11, 20, 28, 29, 33, 50, 52, 53, 58, 71, 87, 92, 93, 97 - เลขท้าย 2 ตัว ที่ออก 4 ครั้ง 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 27, 32, 43, 45, 46, 48, 56, 66, 67, 88, 94, 96 - เลขท้าย 2 ตัว ที่ออก 3 ครั้ง 03, 17, 18, 22, 34, 36, 38, 41, 42, 49, 51, 55, 57, 59, 60, 63, 64, 76, 78, 80, 82, 89, 90 - เลขท้าย 2 ตัว ที่ออก 2 ครั้ง 00, 01, 23, 24, 30, 31, 37, 39, 40, 47, 54, 61, 68, 73, 77, 83, 91, 99 - เลขท้าย 2 ตัว ที่ออก 1 ครั้ง 04, 13, 16, 21, 70, 72, 74, 75 - เลขท้าย 2 ตัว ที่ออก 0 ครั้ง 19, 84

23 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page